Wedstrijdregelement

Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Limited en de local rules zoals bepaald door de Handicap- en Regelcommissie.

Voor wedstrijden, georganiseerd door of namens de Golfclub Almkreek is daarnaast dit algemeen wedstrijdreglement van kracht.

Aanvullende informatie en/of regelgeving wordt, voor zover nodig, aangegeven bij de wedstrijdinformatie op onze website www.almkreekjeugdopen.nl

De verantwoordelijke wedstrijdleider staat aangegeven bij de wedstrijdinformatie op onze website.

Het aantal te spelen holes wordt voor de wedstrijd duidelijk aangegeven.

 1. Deelname aan de wedstrijden georganiseerd door Golfclub Almkreek is voorbehouden aan leden van de vereniging, tenzij anders wordt vermeld.
 2. Deelname aan een wedstrijd kan beperkt worden tot een bepaalde handicapgroep of leeftijd.

Het maximum aantal deelnemers staat vermeld bij de wedstrijdinformatie op onze website.

 1. Inschrijving kan individueel via onze website.
 2. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers wordt men automatisch geplaatst op de reservelijst, die op volgorde van inschrijving wordt gebruikt om opengevallen plaatsen op te vullen.
 3. Deelnemers die voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn wensen te annuleren kunnen dit doen via onze een e-mail aan info@almkreekjeugdopen.nl
 4. Deelnemers die na het verstrijken van de inschrijvingstermijn wensen te annuleren dienen hiervoor kontakt op te nemen met de wedstrijdleiding.
 1. Is men verhinderd om te spelen, dan laat men dit onmiddellijk, doch uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd, weten aan de wedstrijdleider, wiens naam en telefoonnummer bij de wedstrijdinfo op onze website staat vermeld.
 2. Indien men wegblijft zonder bericht van verhindering of indien de termijn hiervoor reeds verstreken is zonder zéér dringende reden, kan de wedstrijdleiding voorstellen tegen de speler disciplinaire maatregelen te nemen. Zie hiervoor Art. 22 Disciplinaire Maatregelen.
 3. Indien een speler zonder geldig excuus de wedstrijd voortijdig verlaat zal de wedstrijdleiding eveneens  tegen de speler disciplinaire maatregelen voorstellen. Zie hiervoor Art. 22 Disciplinaire Maatregelen.
 4. Bovendien zal de scorekaart als “No Score” worden beschouwd (geeft HCP aanpassing bij qualifying wedstrijd).
 5. Arbitraire zaken zijn ter beoordeling van de Wedstrijdcommissie.
 1. Starttijden staan vermeld op de startlijst. Deze wordt gepubliceerd op onze website.
 2. Men dient zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdleiding te melden.
 3. Men dient uiterlijk 10 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn bij de afslagplaats waarop de ronde gestart moet worden.
 4. Indien een speler, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt en er geen omstandigheden zijn die het niet opleggen van de straf van diskwalificatie rechtvaardigen, zoals bepaald in Regel 33-7 volgens de Rules of Golf, dan is de straf voor het niet op tijd starten twee strafslagen op de eerste hole in strokeplay, in plaats van diskwalificatie.

Het verschuldigde inschrijfgeld staat vermeld bij de wedstrijdinfo op onze website.

Het verschuldigde inschrijfgeld moet voor aanvang van de wedstrijd zijn voldaan.

 

Bij annulering meer dan 7 dagen voor de wedstrijd zal het inschrijfgeld worden geretourneerd.

Bij annulering minder dan 7 dagen voor de wedstrijd zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.

Dit in verband met verplichtingen aan Golfpark Almkreek

 1. Tijdens qualifying wedstrijden moeten de kaarten gemarkt worden door een marker.
 2. Indien een wedstrijd qualifying is, is deze wedstrijd voor alle deelnemers in de desbetreffende handicapgroep een qualifying wedstrijd.
 3. Is een wedstrijd qualifying dan mogen alleen leden deelnemen van handicapgroep A, B of C met dien verstande dat leden uit handicapgroep C wel het complete GVB examen met goed gevolg moeten hebben afgelegd.
 4. Is een wedstrijd Non qualifying dan is het mogelijk om individueel een qualifying kaart te lopen tijdens deze wedstrijd. De baan dient qualifying te zijn en de marker dient bevoegd te zijn.
 5. Indien een wedstrijd Non Qualifying is en de spelvorm is strokeplay of stableford, worden de scorekaarten met een score hoger dan 36 stablefordpunten van de uitslag van deze wedstrijd inclusief de startlijst door de wedstrijdleiding aangeboden aan de H&R commissie ter aanpassing van de handicaps van deze spelers/speelsters.

Uiteraard moet voor deze scorekaarten voldaan zijn aan de Qualifying condities, zijnde het qualifying zijn van de baan en de marker moet bevoegd zijn.

Bij winter- of werkgreens dient te allen tijde uitgeholed te worden.

Op dagen dat er avondwedstrijden worden gespeeld is Regel 7.1b volgens de Rules of Golf niet van toepassing.

 1. Vooraf aan de wedstrijd zijn spelers verplicht hun scorekaarten uit te wisselen en de scores van zowel speler als marker te noteren.
 2. Scorekaarten dienen onmiddellijk na het betreden van het clubhuis, uiterlijk 20 minuten na het beëindigen van de ronde, bij de Wedstrijdcommissie te worden ingeleverd voor verwerking van het resultaat.
 3. Tevens dienen de scores ingebracht te worden op de zuil in ons clubhuis. Het inbrengen van de score doet men tezamen met de marker, nadat de scorekaart met de marker gecontroleerd is.
 4. Eventuele aanpassingen van de handicap van de speler worden door het systeem automatisch verwerkt incl. de correcties van het C.S.A. systeem. Deze correctie betekent een aanpassing van de stableford scores van alle spelers, zowel een verhoging als een verlaging is mogelijk.
 5. Een uitgebreide beschrijving van C.S.A. systeem bevindt zich in de infomap bij het mededelingenbord.
 6. Niet ingeleverde scorekaarten zullen worden geregistreerd als een “No Score” (geeft HCP aanpassing bij qualifying wedstrijd), evenzo de niet ingevulde scorekaarten.
 7. Indien een speler een prijs heeft gewonnen in een wedstrijd en niet aanwezig is bij de prijsuitreiking vervalt het recht op de prijs voor deze speler.

Tenzij op het wedstrijdformulier anders is vermeld wordt afgeslagen vanaf de standaard tees.

Tijdens wedstrijden is de eerste tee voor niet wedstrijdspelers gesloten voor de periode waarop de wedstrijd zonder vertraging vanaf de eerste flight tot de laatste kan starten. In het geval van een shotgunstart kan de baan geheel of gedeeltelijk zijn gesloten

 1. In geval van gelijke uitslagen bij een wedstrijd met handicap-verrekening, wint de deelnemer met de laagste playing handicap. Leidt dit alsnog niet tot een beslissing, dan zijn de laatste 9 holes beslissend. Mocht ook dit niet tot een beslissing leiden dan zijn de laatste 6, 3 of 1 hole(s) beslissend.
 2. In geval van gelijke uitslagen bij een strokeplaywedstrijd wint de deelnemer met de beste score op de laatste 9 holes. Mocht dit niet tot een beslissing leiden dan zijn de laatste 6, 3 of 1 hole(s) beslissend.
 3. Uitzondering geldt voor de Categorie 1. Bij een gelijke uitslag van de beste twee deelnemers volgt een sudden death play-off beginnend op hole 17, gevolgd door hole 18, enz. tot de winnaar bekend is.
 4. Bij een gelijke uitslag voor de andere plaatsen zijn de laatste 9 holes beslissend. De deelnemer met de beste score wint. Mocht ook dit niet tot een beslissing leiden dan zijn de laatste 6, 3 of 1 hole(s) beslissend.
 1. Bij onsportief gedrag, het zich niet houden aan de normale fatsoensregels, etc. kan de Wedstrijdcommissie en/of Het Bestuur een straf opleggen overeenkomstig art. 33.7 van de Rules of Golf.
 2. Tevens kan de Wedstrijdcommissie en/of Het Bestuur besluiten om tegen het lid disciplinaire maatregelen te nemen. Zie hiervoor Art. 22 Disciplinaire Maatregelen.

De Wedstrijdcommissie behoudt, in samenspraak met de Handicap- en Regelcommissie, zich het recht voor om veranderingen in het programma aan te brengen zonder voorafgaande publicatie, echter wel met een mededeling aan de spelers van een wedstrijd

Bij wedstrijden mag men alleen handicarts gebruiken indien de gebruiker bij inschrijving voor de wedstrijd in het bezit is van een gebruikerskaart.

In zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de Wedstrijdcommissie na alle betrokken partijen te hebben gehoord.

 1. In diverse artikelen wordt gesproken over disciplinaire maatregelen. Dit kan zijn een waarschuwing, of een schorsing voor een bepaalde periode van deelname aan alle door de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden.
 2. De Wedstrijdcommissie en/of Het Bestuur geeft de gegevens van het betreffende lid door aan de Wedstrijdcommissaris die ervoor zorgt dat het betreffende lid door de Secretaris schriftelijk op de hoogte gebracht wordt van de maatregel.

Slecht weer (b.v. harde wind, regen etc.) is op zich geen reden een wedstrijd vooraf “Non Counting” (N/C) te verklaren. Extreem slecht weer, dat zowel de baanconditie als de scores sterk negatief beïnvloedt, kan wel zo’n reden zijn. De Wedstrijdcommissie brengt advies uit; de H&RC beslist (EGA Handicap Systeem, art. 15.2C (v) en 13.9).

Een marker is een persoon met: (EGA Handicap Systeem art. 2.20)
Een EGA Handicap of
Een NGF Handicap of
Een Club Handicap of
Een Handicap van een door de NGF erkende Zusterfederatie of iemand die het Regelexamen met succes heeft afgelegd.

De wedstrijdcommissie,  14-02-2011